อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ วัดประเมินผล รายวิชา การบัญชีธุรกิจบริการ วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

แบบทดสอบออนไลน์ วัดประเมินผล รายวิชา การบัญชีธุรกิจบริการ
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานของการฝึกอบรมแบบออนไลน์ภายใต้การจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ โดยวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวนี้ไปกรอกตามระเบียบ ศธ.02 หากท่านทำการทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไปท่านจะได้รับเกียรติบัตรโดยจะตามที่อยู่อีเมลล์ของท่าน โปรดตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยเพื่อผลประโยชน์ของท่าน
Back to top button