อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ ระบบพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ รวม 14 หลักสูตร จาก สพม.38 ได้เกียรติบัตรไม่ต้องรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้จัดทำ การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E – LEARNING) สำหรับทุกคน มีหลักสูตรหลากหลายรายวิชาให้เลือกเรียนรู้ ถึง 18 หลักสูตร ดังนี้

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
1. SPM01-04 ความรู้เบื้องต้นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ACTIVE LEARNING
2. SPM01-01 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
3. SPM01-02 นวัตกรรมการนิเทศและการศึกษาชั้นเรียน
4. SPM01-03 การนิเทศแนวใหม่
กลุ่มบริหารงานบุคคล
5. SPM02-01 การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ID PLAN)
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
6. SPM03-01 การบริหารงานพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสำหรับสถานศึกษา
7. SPM03-02 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
8. SPM04-04 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. SPM04-01 โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี 2563
10. SPM04-02 การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพม.38 (ฉก.ชน.สพม.38)
11. SPM04-03 การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์
กลุ่มวิชาความรู้ทั่วไป
12. SPM05-01 นวัตกรรมทางการศึกษา Educational Innovation
13. SPM05-02 การสร้างเอกสารทางวิชาการ : คู่มือปฏิบัติงาน
14. SPM05-03 Digital Literacy การรู้ดิจิทัล

กรุณาสมัครสมาชิกใหม่เพื่อที่คุณจะสามารถ เข้าไปยังบทเรียนต่างๆได้ในแต่ละรายวิชานั้นอาจจะต้องการ รหัสผ่านซึ่งคุณยังไม่จำเป็นต้องไปกังวลจนกว่าจะได้เป็นสมาชิก

การเข้าใช้งานระบบให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
1. ศึกษาคู่มือการใช้งานที่ http://elearning.spm38.go.th/files/smanual38.pdf
2. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาการใช้งานติดต่อทาง email : [email protected] โดยแจ้งบัญชีผู้ใช้  ชื่อ-ชื่อสกุล ของท่าน

เข้าสู่ระบบอบรม  https://elearning.spm38.go.th

Back to top button