อบรมออนไลน์

Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) เปิดรายวิชาเรียนออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับประกาศนียบัตร

พลาดไม่ได้ !! โครงการ Thai MOOC ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ. (OCSC) และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (STOU) เปิดรายวิชาเรียนออนไลน์ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รับประกาศนียบัตร !!!
.
สมัครเรียนออนไลน์กับไทยมู้กได้ที่ ThaiMOOC.org
.
การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
.
การสื่อสารและการประสานงาน
.
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ
.
ภาวะผู้นำกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่
.
การขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล
.
การออกแบบองค์กรดิจิทัล
.
การบริหารความเสี่ยงดิจิทัล
.
Google Tools เพื่อการพัฒนางาน
.
การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา
.
วินัยและจรรยาข้าราชการ
.
การสร้างพันธมิตรและการส่งเสริมการทำงานแบบประชารัฐ
.
ระบบราชการไทย
.
การเป็นข้าราชการ
.
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
.
การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
.
เรียนออนไลน์ที่ Thai MOOC (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)
การศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Thai MOOC)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)
ที่มา : Thai-MOOC
Back to top button