การเรียนการสอนเรื่องแนะนำ

ดาวน์โหลดด่วน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ปีการศึกษา 2563 ( 18 พ.ค.-30มิ.ย.63 )

ดาวน์โหลดด่วน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ปีการศึกษา 2563 ( 18 พ.ค.-30มิ.ย.63 )

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓   โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ท่านผู้ปกครองนักเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนให้บุตร-หลานของท่านได้ “เรียนรู้อยู่ที่บ้าน”  โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผ่าน ๓ ช่องทางการรับชม  คือ

๑. โทรทัศน์ดาวเทียม ระบบ KU Band ช่อง ๑๘๖ – ๒๐๐

๒. เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

๓. บนสมาร์ทโฟน  แอบพลิเคชั่น  DLTV
แอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=net.thaicom.app.dltvelearning&hl=th
iOS : https://apps.apple.com/th/app/dltv/id1392940989?l=th

๑๕ ช่องสัญญาณ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

โดยใช้กำหนดการเรียนรู้  และสื่อประกอบการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

สามารถดาวโหลดข้อมูลได้ที่

https://dltv.ac.th/downloads

ดาวน์โหลดด่วน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ปีการศึกษา 2563 ( 18 พ.ค.-30มิ.ย.63 ) ดาวน์โหลดด่วน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ปีการศึกษา 2563 ( 18 พ.ค.-30มิ.ย.63 ) ดาวน์โหลดด่วน กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง DLTV ปีการศึกษา 2563 ( 18 พ.ค.-30มิ.ย.63 )

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button