อบรมออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2019

แบบทดสอบความรู้เบื้องต้น การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2019
1. แบบทดสอบฉบับนี้จัดขึ้นโดย โรงเรียนบ้านดอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
2. ข้อสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ข้อ
3. ระบบจะสุ่มตัวเลือกในแต่ละข้อคำถาม
4. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้คะแนนตั้งแต่ 80% ขึ้นไปจะได้รับใบเกียรติบัตรจากโรงเรียนบ้านดอนกลาง
โดยระบบจะส่งเข้าอีเมลของท่านหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จ ภายใน 1 ชั่วโมง

รับวันละ 1500 คน ต่อวันนะครับ

Back to top button