ข่าวการศึกษา

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ.

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ห้ามมิให้ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือกระทําการใด ๆ ที่มีเจตนาเป็นการกวดวิชา จัดทําเอกสาร จําหน่าย แจก หรือกระบวนการอื่นใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าสอบโดยเด็ดขาด

2.สอดส่อง กํากับ ดูแล ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เกี่ยวกับการป้องกันทุจริต รวมทั้งป้องกันมิให้แสวงหาผลประโยชน์จากการสอบ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3. กําหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม เป็นพิเศษเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต รวมทั้งป้องกัน มิให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสอบบุคคลที่มีพฤติการณ์กรณีดังกล่าว และมีให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ ที่เกี่ยวกับการสอบ

หากมีเหตุการณ์ใดที่ส่อไปในทางทุจริต ให้แจ้งศูนย์ปฏิบัติการการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ. โทร. 0 2288 5660-4 หรือรายงาน เลขาธิการ กพฐ. โดยด่วนที่สุด

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ.

กรณีไม่ปฏิบัติตามมาตรการของ สพฐ.

ในส่วนของ ข้าราชการพลเรือน
1. ฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการปฏิบัติ ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 82(4) ประกอบมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และ
2. ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 83 (3) ประกอบมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน

ในส่วนของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. ฐานไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการ โดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบของทางราชการปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ ตามมาตรา 86 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
2. ฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตําแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น ตามมาตรา 84 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

ระดับโทษทางวินัย ภาคทัณฑ์ ถึง ไล่ออกจากราชการ

มาตรการป้องกันการทุจริตในการสรรหาข้าราชการ สังกัด สพฐ.

ที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button