ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทํา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยพิจารณาสาระสําคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหา ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาและ นักเรียนในลักษณะออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 (ตามคิวอาร์โค้ด ท้ายจดหมาย) จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

แบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของสถานศึกษา ตามลิ้งก์ http://202.29.173.13/login?r=school  โดยใช้รหัสสถานศึกษา 10 หลัก
วิธีดูรหัสสถานศึกษา 10 หลัก ให้เข้าระบบ EMIS ของโรงเรียน https://data.bopp-obec.info/emis/ หรือค้นหาชื่อโรงเรียนใน กูเกิล ถ้าเป็นลิ้งก์ EMIS ก็สามารถเข้าดูได้เลย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 

1. ให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินสำหรับ สถานศึกษาที่แนบ โดยผลการประเมินจําแนกไว้ ดังนี้

สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
๒. กรณีสถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในข้อ ๔) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน
5. ให้นักเรียนดําเนินการประเมินตนเอง ทั้งนี้ สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ความพร้อมสถานศึกษา เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  5.1 หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแบบรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๒)
5.2 แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับ
ขั้นตอนที่ 3)

สําหรับการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักงานเขตเทศบาล

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button