ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทํา “แนวทางการจัดการเรียนการสอนของ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” โดยพิจารณาสาระสําคัญจาก “คู่มือการปฏิบัติสําหรับสถานศึกษาในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19” ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปรับเพิ่มข้อมูลและเนื้อหา ที่จําเป็นต่อการบริหารจัดการโรงเรียนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมด้วยแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาและ นักเรียนในลักษณะออนไลน์ และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา ใช้เป็นแนวทางเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 (ตามคิวอาร์โค้ด ท้ายจดหมาย) จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนต่อไปนี้

แบบประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของสถานศึกษา ตามลิ้งก์ http://202.29.173.13/login?r=school  โดยใช้รหัสสถานศึกษา 10 หลัก
วิธีดูรหัสสถานศึกษา 10 หลัก ให้เข้าระบบ EMIS ของโรงเรียน https://data.bopp-obec.info/emis/ หรือค้นหาชื่อโรงเรียนใน กูเกิล ถ้าเป็นลิ้งก์ EMIS ก็สามารถเข้าดูได้เลย

 

1. ให้สถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแบบประเมินสำหรับ สถานศึกษาที่แนบ โดยผลการประเมินจําแนกไว้ ดังนี้

สีเขียว หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้
สีเหลือง หมายถึง โรงเรียนสามารถเปิดเรียนได้ แต่ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด
สีแดง หมายถึง โรงเรียนไม่สามารถเปิดเรียนได้ ต้องดําเนินการปรับปรุงให้เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด


๒. กรณีสถานศึกษาดําเนินการประเมินตนเอง และได้ผลการประเมินระดับสีเหลืองขึ้นไป
ให้สถานศึกษารายงานผลการประเมินตนเอง พร้อมนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (ตามแบบประเมินตนเองสําหรับสถานศึกษาในข้อ ๔) ต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) ทราบและให้ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) เพื่อเสนอต่อ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3. ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
4. ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จ.) พิจารณาอนุมัติการเปิดเรียน
5. ให้นักเรียนดําเนินการประเมินตนเอง ทั้งนี้ สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน ความพร้อมสถานศึกษา เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  5.1 หนังสือรับรองผลการประเมินความพร้อมของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และแบบรายงานผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเสนอต่อสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับขั้นตอนที่ ๒)
5.2 แบบแจ้งผลการประเมินความพร้อมสถานศึกษาของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด (สําหรับ
ขั้นตอนที่ 3)

สําหรับการดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาแจ้งให้สถานศึกษาประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาลชุมชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลประจําจังหวัด และสํานักงานเขตเทศบาล

Back to top button