ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

รู้หรือยัง ? ศธ.แจ้ง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563  โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดและในทํากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ

รู้หรือยัง ? ศธ.แจ้ง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตร

แนวทางการสอนชดเชย
รู้หรือยัง ? ศธ.แจ้ง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตร
รู้หรือยัง ? ศธ.แจ้ง แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการสอนชดเชยจนครบตามหลักสูตร

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button