ข่าวการศึกษา

กำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563

30 มิ.ย.63
กำหนดการสอบ NT และ RT ปีการศึกษา 2563
สทศ.สพฐ. ขอแจ้งกำหนดการประเมิน NT ชั้น ป.3 (การประเมินความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์) ปีการศึกษา 2563 และการประเมิน RT (การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง) ชั้น ป. 1 ปีการศึกษา 2563 ดังนี้
🎯การประเมิน NT คือ วันที่ 24 มีนาคม 2564 และประกาศผล คือ วันที่ 5 พ.ค. 64
🎯การประเมิน RT คือ ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564 และประกาศผล คือ วันที่ 20 เม.ย. 64
🅰️1. ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
✅1.1 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 ประมาณวันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 ประมาณวันที่ 25 – 27 พ.ย. 63
✅1.2 เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63
✅1.3 ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63
✅1.4 สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63
✅1.5 ศูนย์สอบสำรวจและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63
✅1.6 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
✅1.7 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64
✅1.8 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบ ผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64
✅1.9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64
✅1.10 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64
✅1.11 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64
✅1.12 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 มี.ค. 64
✅1.13 ดำเนินการประเมิน NT วันที่ 24 มีนาคม 2564
✅1.14 สนามสอบตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบ วันที่ 25 – 26 มี.ค. 64
✅1.15 ศูนย์สอบส่งกระดาษคำตอบให้กับสพฐ.วันที่ 29 – 2 เม.ย. 64
✅1.16 เผยแพร่ข้อสอบและเฉลย/แนวคำตอบ วันที่ 6 เม.ย. 64
✅1.17 ตรวจกระดาษคำตอบปรนัยและประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 5 – 30 เม.ย. 64
✅1.18 ประกาศผล วันที่ 5 พ.ค. 64
🅰️2.ปฏิทินการปฏิบัติงานและตารางการประเมินความสามารถในการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
✅2.1 ประชุมชี้แจงผู้แทนศูนย์สอบของ สพฐ. และผู้แทนสังกัดอื่น ๆ เกี่ยวกับแนวทางการจัดสอบและการใช้โปรแกรม NT Access รุ่นที่ 1 วันที่ 23 – 25 พ.ย. 63 และรุ่นที่ 2 วันที่ 25 – 27 พ.ย. 63
✅2.2 เผยแพร่ Test Blueprint เดือนพ.ย. 63
✅2.3 ศูนย์สอบนำเข้าและตรวจสอบข้อมูลสถานศึกษาที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access วันที่ 23 พ.ย. – 7 ธ.ค. 63
✅2.4 สถานศึกษานำเข้าข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ผ่านระบบ NT Access วันที่ 8 ธ.ค. 63 – 20 ธ.ค. 63
✅2.5 ศูนย์สอบตรวจสอบข้อมูลและจัดสนามสอบ วันที่ 21 – 27 ธ.ค. 63
✅2.6 สนามสอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลห้องสอบ วันที่ 28 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64
✅2.7 สถานศึกษาตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 4 – 10 ม.ค. 64
✅2.8 ศูนย์สอบตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการจัดสอบผ่านระบบ NT Access (ครั้งสุดท้าย) วันที่ 11 – 17 ม.ค. 64
✅2.9 ศูนย์สอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ วันที่ 8 – 14 ก.พ. 64
✅2.10 จัดส่งคู่มือและเอกสารธุรการประจำสนามสอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 15 – 19 ก.พ. 64
✅2.11 ศูนย์สอบประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดการสอบระดับศูนย์สอบและสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการสอบ วันที่ 22 – 26 ก.พ. 64
✅2.12 จัดส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังศูนย์สอบ วันที่ 1 – 5 มี.ค. 64
✅2.13 ดำเนินการทดสอบ RT ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2564
✅2.14 สนามสอบนำเข้าผลการทดสอบรายบุคคล วันที่ 8 – 28 มี.ค. 64
✅2.15 ประมวลผลคะแนนการทดสอบ วันที่ 29 มี.ค. – 19 เม.ย. 64
✅2.16 ประกาศผล วันที่ 20 เม.ย. 64
🅰️3.สทศ.จะได้มีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบแผนและปฏิทินกำหนดการประเมิน เพื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้ประชาสัมพันธ์ วัน และเวลาของการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและกำกับให้สถานศึกษาดำเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และเตรียมความพร้อมในการประเมินดังกล่าวต่อไป
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากท่าน : ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผอ.สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button