หนังสือราชการ

สพฐ.แจ้งให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มี นักการภารโรง

สพฐ.แจ้งให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มี นักการภารโรง

ด้วยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจํานวนมากประสบปัญหาการขาดแคลนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง และประสงค์ขอรับการจัดสรรอัตราจ้างดังกล่าวให้กับสถานศึกษาในสังกัต ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ปัญหาให้กับสถานศึกษา จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสํารวจ สถานศึกษาในสังกัดที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตําแหน่งนักการภารโรง และจัดทําข้อมูลตามแบบสํารวจ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เมื่อดําเนินการจัดทําข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งข้อมูลดังกล่าว ไปยังสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นอย่างข้า พร้อมทั้งส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ Microsoft Excel ทาง Email Acitress: Ernployee5638agrmail.com เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา แก้ปัญหาต่อไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

สพฐ.แจ้งให้สำรวจสถานศึกษาที่ไม่มี นักการภารโรง

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button