ข่าวการศึกษา

แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 5333 ลงวันที่ 15 กันยายน 2563
เรื่อง แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

รายละเอียดจากเว็บไซต์ สพร. https://bit.ly/3hAfNBk

Back to top button