อบรมออนไลน์

ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ 26 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

🙏🏻🥳 #สวัสดีวันหยุดยาว‼️ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ 26 หลักสูตร เพื่อวัดความรู้กันค่ะ ✔️#ผ่าน80% ขึ้นไป รอรับเกียรติบัตรที่อีเมล์ได้เลยนะคะ 😉👍🏻✨

1. แบบทดสอบบทเรียน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “เกราะเหล็กป้องกันCOVID-19 (รอบสอง)” ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางจิตรดา สุ่มมาตย์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/emiz/qhud/
คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบhttps://forms.gle/qA4w9YAb1eWzYqda9

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. แบบทดสอบบทเรียน “เทคโนโลยีอวกาศ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวณฐพร ชูศรียิ่ง
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/ncpu/yjff คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/vCVQ8D7m2HCaz2cT9

3. แบบทดสอบบทเรียน “การบริหารงานพัสดุตามหลักธรรมาภิบาล” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายรัฐพล แสงวัชระพันธ์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/pruj/qvom คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/164VCxXbcoiitrun6

4. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่องสสารน่ารู้ ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/fxix/#p=2
คลิกท
ี่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/c3FTCUdQEj7rQ8W26

5. แบบทดสอบบทเรียน “ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562″ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางดวงดาว แสงวัชรพันธุ์เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://anyflip.com/mmtyb/lkhb
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/LjGCMRU82ivsTxm39

6. แบบทดสอบบทเรียน เรื่อง กินอย่างไรให้ “สุขภาพดี” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/ljwq/pbih/#p=1
คลิกท
ี่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/d62FHtE1e8AQtaay8

7. แบบทดสอบบทเรียน “การเจริญเติบโตของเรา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางรัตติยา ไหวดี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/homepage/pruj
คลิกท
ี่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/m2Wa6vDuEAvUyEi38

8. แบบทดสอบบทเรียน “รักษ์โลก รักทรพยากร” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ ว่าที่ร้อยตรีชัยวัฒน์ สุภารี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/pruj/ircw คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/JggqXMjP4Pptazhp9

9. แบบทดสอบบทเรียน “หินท้องถิ่นเรา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายสุภัทรศักดิ์ คำสามารถ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/wdra/edvc คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/2mrZMoahxHozwEvb8

10. แบบทดสอบบทเรียน “ธรณีพิบัติภัย” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายศักดิ์สิทธิ์ ผ่อนจัตุรัส
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://pubhtml5.com/hjrq/zbpx/ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/WTdwzk12u6UGM7hEA

11. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายสายฟ้า กะการดี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/ucdo/#p=10 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/jBsjQbL4Uhjpd3Nj6

12. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่องกระบวนการทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผุ้จัดทำ นายชาญวิทย์ จันทร์คำ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/kjwl/zntb/#p=1 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/ZqHM7grMdK2aB6wz5

13. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่องพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวสุทธิกานต์ โคตรคำ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ http://online.anyflip.com/cyosz/tnpd/mobile/index.html?fbclid=IwAR1-Oso8eNiBbXLfdTOYayD_oiKhSz5Km2MMc4tt2iEaL-06M0Cb0CdDDAQ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/XXSSY7ZW1BeHmyC5A

14. แบบทดสอบบทเรียน “พลังงานเพื่อชีวิต” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายมานัฐ พรมวงค์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/okyk/nzks/ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/nkpABcJL7wa8Khe56

15. แบบทดสอบบทเรียน “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวปิยะนันท์ พวงพี่
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/xunq/turc/ คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/UVD7PQpgdPduUAdm9

16. แบบทดสอบบทเรียน “ดาวหาง (Comet)” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวเบญจมาศ ปุยฝ้าย
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/mcyn/xvkz/ คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/GbDVcUtHZKK2yjNw8

17. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่อง กาแล็กซี (Galaxy) ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายปริญญา จี่มุข
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/kjwl/rkrs/#p=1 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/psnr9bus5KyLuxrU9

18. แบบทดสอบบทเรียน “เรื่อง ภารกิจอะพอลโล 11 ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผุ้จัดทำ นางสาวสุวรรณรัตน์ รักฉิมพลี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/kjwl/cnlq/#p=1 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/hZw9pMFVrYUEvi7f6

19. แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ “เรื่อง 5 G กับชีวิตวิถี New Normal” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายจีระเดช สมภักดี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/oegn/dpqq/ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/j29yTkUTQFyrNTL39

20. แบบทดสอบบทเรียน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผญา” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายสุรัติ คัดถาวร
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/wvza/#p=1 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/d9K5VztJDDQVbk4H8

21. แบบทดสอบบทเรียน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับระบบประสาท” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวลัดดาศรี ไชยแสง
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/qwis/qqtg/#p=1 คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/KFufc7qPyngm5yML8

22. แบบทดสอบวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ “ดิน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายสมคิด ศรีนอร์
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/mcyn/egfn/ คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/Y7SmjEDgtQu4oJUx7

23. แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง” นักดาราศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาววรรณิตา ทศไชย
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ : https://pubhtml5.com/astp/axlm คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://forms.gle/X5CukgregUeWYkR4A

24. แบบทดสอบวัดความรู้เรื่อง ” ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คลาดเคลื่อน (misconception in science) ” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายจักรภพ สายสุยะ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1Vy2JjfdhAfHiJROwytBObOL9XueDcR7D/view?usp=sharing คลิกที่นี่เพื่อทำแบบทดสอบ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF9WU–w4fvosb-Yth3xUilouUgPKZiN5eQXIBpZSGC_onog/viewform

25. แบบทดสอบบทเรียน “ปรากฏการณ์ของโลก” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นางสาวสุพัตรา ศรีสุระ
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://pubhtml5.com/qhzl/smyf คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/pw6hSd6iYWTcvMQq9

26. แบบทดสอบบทเรียน “งานช่างพื้นฐาน” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัดทำ นายพิเชษฐ สุระมณี
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/ocsu/fhfd/ คลิกที่นี้เพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/EkA8fYiDww967SQ56 🙏🏻😊

ขอบพระคุณที่สนใจเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ครั้งนี้ค่ะ เราหวังเป็นอย่างยิ่งความรู้ที่นำมาใากจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ฝากทำ ฝากแชร์ แบ่งปันความรู้ต่อด้วยนะคะ 😉👍🏻✨

#ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button