ข่าวการศึกษา

สำนักปลัดฯแจ้ง มติ ศปก.สบค. หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หากจำเป็นต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัด

สำนักปลัดฯแจ้ง มติ ศปก.สบค. หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หากจำเป็นต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัด

วันนี้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึง เลขา กพฐ. และส่วนราชการอื่นๆ ว่า

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มติการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เรียน เลขาธิการ กพฐ. เลขาธิการ กอศ., เลขาธิการ กช., เลขาธิการ กศน, ผอ.สตผ.สป. และหัวหน้าศูนย์ บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สํานักงานก.พ. (เดิม) โดยมีพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นประธานการประชุม นั้น

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า มีมติที่เกี่ยวข้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. กําหนดจังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูง ส่วนจังหวัดที่อยู่ติดกัน อาทิ ราชบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม กรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม โดยสามารถใช้คําสั่งของจังหวัดสมุทรสาคร เป็นแนวทางได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้ เน้นย้ําในพื้นที่ที่มีแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก

๒. การจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ของส่วนราชการ เห็นสมควรแจ้งหัวหน้า ส่วนราชการทราบเป็นการภายใน ในการนี้ ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ภาคเอกชนและประชาชน

๓. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เน้นย้ำให้องค์กรหลักดําเนินการเฝ้าระวัง อย่างใกล้ชิดและไม่ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก

ในการนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า

๑. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ของส่วนราชการ อาทิ งานปีใหม่ งานวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น หากจําเป็นต้องดําเนินการ ส่วนราชการต้องจัดทําแผนดําเนินการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเคร่งครัด และเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัดนั้นๆ พิจารณาอนุญาต ก่อนดําเนินการ

๒. การเปิดและปิดสถานศึกษา ขอให้พิจารณาดําเนินการตามมติของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาในพื้นที่ ขอให้ดําเนินการตามคู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการ ได้ทางเว็บไซต์ – http://gg.gg/mol9h หรือ QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(นายสุภัทร จําปาทอง)

สำนักปลัดฯแจ้ง มติ ศปก.สบค. หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ หากจำเป็นต้องขอผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://moe360.blog/2020/12/22/cabinet-resolution-221263

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button