ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

ซักซ้อมการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินงานโครงการ อาหารกลางวันในโรงเรียน เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยหาก มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ หรือสลับวันมาเรียน ทําให้ไม่สามารถจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนได้ จึงจําเป็นต้องจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันนักเรียนให้แก่ผู้ปกครอง เพื่อนําไปจัดหาอาหารกลางวัน ให้นักเรียนรับประทานอาหารที่บ้าน กรณีการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้รวมถึงอาหารมื้ออื่น ๆ ที่ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐเคยจัดให้ จึงขอให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกเขต ดําเนินการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

๑. กรณีเปิดภาคเรียนและนักเรียนมาเรียนตามปกติ โรงเรียนเป็นผู้จัดหาอาหารกลางวัน และจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลังใน ๓ กรณี ดังนี้  (ดำเนินการตามปกติ)

กรณีที่ ๑ กรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร
กรณีที่ ๒ กรณีการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร
กรณีที่ ๓ กรณีการจ้างเหมาประกอบอาหาร ปรุงสําเร็จ)

๒. กรณีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์   การสลับวันมาเรียน หรือการปรับรูปแบบการ เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  (เบิกเงินให้เด็ก โดยใช้สูตร  20 x จำนวนวันที่เปิดเรียนออนไลน์ = จำนวนเงินที่เด็กแต่ละคนได้รับ )
โดยดําเนินการจัดทําหลักฐานการเบิกจ่าย ไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อนของจํานวนเด็ก และเบิกจ่ายงบประมาณตามที่ต้องใช้จ่ายจริงเป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเบิกจ่ายเดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งนับตามจํานวนวันที่เป็นวันเปิดเรียน แต่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามตารางที่โรงเรียนจัด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ซักซ้อมการดำเนินงาน โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button