ข่าวการศึกษา

สพฐ.แจ้ง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทดสอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เรียน

นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทดสอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เรียน

วันนี้มีหนังสือจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04004/ว26 เรื่อง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ลงวันที่ 7 มกราคม 2564  โดยได้อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET  ลงวันที่  25 ธันวาคม 2563  รายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) มีนโยบาย ลดและปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดและประเมินคุณภาพผู้เรียนในทุกระดับการศึกษา เพื่อลดความซ้ําซ้อน เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษา และลดความเครียดของนักเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานขอสรุปแนวทางการดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดังต่อไปนี้

1. กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ให้ผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของสถานศึกษาในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ตามความสมัครใจโดยให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะ ของนักเรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะได้แจ้งรายละเอียดแนวทางการ ดําเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อดําเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ (นายยัพพร พินะ) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักทดสอบทางการศึกษา โทร. 02-244-5783 

สพฐ.แจ้ง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทดสอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เรียน

สพฐ.แจ้ง นโยบายทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ทดสอบตามความสมัครใจ ถือเป็นสิทธิส่วนตัวโดยเฉพาะของผู้เรียน

รายละเอียดเพิ่มจาก ผอ.สทศ.สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button