อบรมออนไลน์

หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4)

หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๔ (AI for Schools Level 4)

หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร 4 มีเนื้อหาประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์หลักสูตร 4
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การออกแบบระบบปัญญาประดิษฐ์ ประกอบด้วยเนื้อหา การออกแบบระบบแช็ตบอต และการออกแบบระบบหุ่นยนต์
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทบทวนแนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดต้นไม้ตัดสินใจ การแบ่งกลุ่ม มาตรวัด Gini การทำงานของอัลกอริทึม CART การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างต้นไม้ตัดสินใจ และการปรับแต่งต้นไม้ตัดสินใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างแช็ตบอต ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ด้วยการสนทนา การสื่อสารระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การออกแบบองค์ประกอบและบุคลิกของแช็ตบอต การออกแบบบทสนทนา การสร้างแช็ตบอตด้วยอับดุล และการประยุกต์ใช้แช็ตบอตผ่าน LINE
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 KidBright AI Platform ประกอบด้วยเนื้อหา KidBright AI Platform, KidBright AI IDE กระบวนการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ผ่าน KidBright AI
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างแอปพลิเคชัน AI ด้วย MIT App Inventor ประกอบด้วยเนื้อหา การสร้างแอปพลิเคชันรู้จำภาพ การสร้างเกม และการเขียนแอปพลิเคชัน AI Assistant
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ผลกระทบต่องานและอาชีพ ประกอบด้วยเนื้อหา งานและลักษณะของอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AI ข้อจำกัดของปัญญาประดิษฐ์ ลักษณะของงานที่เปลี่ยนแปลงไป และแนวทางการพัฒนาตนเอง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 AI กับจริยธรรม ประกอบด้วยเนื้อหา ความสำคัญและตัวอย่างของ AI ด้านจริยธรรม ประเด็นสำคัญด้านจริยธรรมกับ AI และเมื่อปัญญาประดิษฐ์เก่งกว่ามนุษย์

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • ออกแบบและสร้าง AI Application อย่างง่าย
 • ตระหนัก ปรับตัว และปรับเปลี่ยนตนเองเมื่อ AI เข้ามากระทบต่อตนเองและอาชีพ
 • เข้าใจในประเด็นด้านจริยธรรมกับ AI

จำนวนชั่วโมงเรียน

8 ชั่วโมง

เกณฑ์การผ่านการอบรม

เกณฑ์การผ่านมีคะแนนรวมอยู่ที่ 80% ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอน และผู้สนใจทั่วไป

ภาระงาน

แบบฝึกหัดท้ายคลิปทุกหัวข้อและการสร้างชิ้นงานส่งในระบบ แบบฝึกหัดสามารถกดส่งคำตอบได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยระบบจะใช้คะแนนจากการส่งคำตอบครั้งล่าสุด

คำแนะนำเพิ่มเติม

ผู้เข้ารับการอบรมต้องผ่านการทำแบบทดสอบก่อนเรียน และได้คะแนน 75% ขึ้นไปถึงจะเข้าไปศึกษาเนื้อหาได้ และควรดูคลิปวิดีโอก่อนทำแบบฝึกหัด เนื่องจากคำถามจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในคลิปวิดีโอ

สมัคร และ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses/course-v1:IPST+CS027+2020-27/about

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button