หนังสือคู่มือ

วิธีการคำนวณงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

วิธีการคำนวณงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

มื่อโรงเรียนได้รับแจ้งการจัดสรรเงินงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้ว โดยได้รับจัดสรรเบื้องต้นก่อน 70% แต่โรงเรียนต้องจัดซื้อ 100% โดยให้ยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลำดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนการสอน้เป็นลำดับถัดไป เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจำนวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

โรงเรียนสามารถคำนวณเงินงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรตามจำนวนนักเรียนจริง 100%
ดังตัวอย่างด้านล่าง

วิธีการคำนวณงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือเรียน โดย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

ดังนั้น โรงเรียนจึงสามารถจัดซื้อหนังสือเรียนได้ในวงเงิน 66,664 บาท

หมายเหตุ : 1. จำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ป.1 ม.1 และม.4 ให้คำนวณจากจำนวนนักเรียนชั้นเดิมก่อน ส่วนชั้นอื่นคิดชั้นเคลื่อน (ชั้นเคลื่อนคือ ปีหน้านักเรียนจากชั้นเดิมจะขึ้นไปเรียนชั้นใหม่  เช่น นักเรียน ป.2 ปีการศึกษา 2564 คือ นักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 ที่เคลื่อนขึ้นมา )
2. งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด รายวิชาพื้นฐาน สามารถถัวจ่าย ระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้และระดับชั้นได้

ที่มา : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

หมายเหตุ  ทั้งนี้นี่เป็นเพียงตัวอย่างจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  โรงเรียนอาจจะมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างออกไป

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button