ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

เงื่อนไขลดเวลาการทำวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ผอ. และศึกษานิเทศก์ (ว4/2564)

เงื่อนไขการลดเวลาทำวิทยฐานะ ของข้าราชการครู ผอ. และศึกษานิเทศก์
การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ  ของผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา

ดาวน์โหลดแบบ PDF : https://otepc.go.th/th/content_page/item/3268-4-2564.html

Back to top button