ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว!!!โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศ ในบางพื้นที่ที่มีการจัดการขยะไม่เหมาะสมจนกลายเป็นปัญหามลภาวะ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคและแพร่สารพิษที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพแก่ประชาชน รวมถึงลดประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งเป็นอีกสาเหตุของน้ำท่วม จากปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย จึงได้กําหนดให้การแก้ไขปัญหา ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้บูรณาการแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร) จึงได้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานในการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และจัดให้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะที่ต้นทางและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน โดยใช้หลัก 3Rs มาเผยแพร่ให้กับชุมชนผ่านโครงการชุมชนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน (สะอาดบุรี)

สำหรับปี 2564 นี้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี จัดกิจกรรมรับสมัครโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ที่เคยได้รับรางวัล เข้าร่วม โครงการโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน “สะอาดบุรี จูเนียร์” 2564 ขึ้น เพื่อต่อยอดการดำเนินงานด้านการจัดการขยะจากชุมชนสู่โรงเรียน รวมทั้งยังเป็นการขับเคลื่อนให้การแก้ไขปัญหาขยะของประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและเกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดัง QR CODE ด้านล่าง

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เปิดรับสมัครแล้ว!!!โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

สงวนสิทธิ์เฉพาะ

โรงเรียนที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School (รางวัลชนะเลิศ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, รางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 รางวัลชมเชย และโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบที่ 1 ระดับภาค) ตั้งแต่ปี 2556 – 2563 เท่านั้น

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

กลุ่มสื่อสิ่งแวดล้อมและกิจการพิเศษ กองส่งเสริมและเผยแพร่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-5608 หรือ
FACEBOOK : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้ว!!!โรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button