ข่าวการศึกษาข่าวชาวบ้านหนังสือราชการ

การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ส่งพร้อมหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว3 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564)

โดยที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยผู้ใด จะได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อาศัยตามความในมาตรา 19 (4) มาตรา 31 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ. จึงกําหนดการให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและ แต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไว้ดังนี้

ประเภท  ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
สายงาน  การสอน

ชื่อตําแหน่ง
ครูผู้ช่วย 
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับครูผู้ช่วย
ครู  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.๑ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ หรือ คศ.๕ แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้

ครูชํานาญการ 
ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2  และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.2 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นต่ำหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูชํานาญการพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.3 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูเชี่ยวชาญ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ คศ.4 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 5

ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
สายงาน  บริหารสถานศึกษา
ชื่อตําแหน่ง

รองผู้อํานวยการสถานศึกษา  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ. 1 คศ.2 คศ.3 หรือ คศ.4 แล้วแต่กรณี

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 คศ.2 คศ.3 คศ.4 หรือ คศ.5 แล้วแต่กรณี

กรณีผู้ที่ผ่านการประเมินให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือน ดังนี้

รองผู้อํานวยการชํานาญการ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.2 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

รองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.3 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

รองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.4 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อํานวยการชํานาญการ  ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.2 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.2 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.2 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.3 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.3 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.3 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.4 และเมื่อได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับคศ.4 แล้ว ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ คศ.4 ได้ ตามกฎ ก.ค.ศ ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าหรือต่ํากว่าขั้นต่ําหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ

ผู้อํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ํากว่าอันดับ คศ. 5

การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การให้ได้รับเงินเดือนในแต่ละตําแหน่งและแต่ละวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เอกสารเต็มอยู่ในหนังสือ ว.3 /2564  หรือตามดูที่บทความนี้  >> มาแล้ว มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button