ข่าวการศึกษา

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมิน สมศ. รอบที่ 4 ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

รายชื่อโรงเรียนที่ต้องเข้ารับการประเมิน สมศ. รอบที่ 4  ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564

เรื่อง รายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอก
และรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
ครั้งที่ 1/2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 49 วรรคสองกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ประกอบกับข้อ 4ของกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานตันสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานการประเมินตนเองพร้อมประเด็นต่างๆ ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและติดตามตวจสอบให้แก่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก นั้น

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จึงกำหนดให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัย ประจำบึงบประมาณ พ ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ขึ้น จึงประกาศรายชื่อสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกและรายชื่อผู้ประเมินภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19 ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 36 กลุ่มสถานศึกษา ประกอบด้วย

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button