ข่าวการศึกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงฯ กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาฯ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564  เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดหลักๆ ดังนี้

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก  ไม่เกิน  300  คน
ขนาดใหญ่  เกิน  300 คนขึ้นไป

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

จำนวนคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนขนาดเล็ก  9  คน  โรงเรียนขนาดใหญ่  15 คน  (เหมือนเดิม)

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
ดำรงตำแหน่งได้คราวละ  4  ปี  และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้  แต่ต้องไม่เกิน  2  วาระ

เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้
เนื่องจากกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพันจากตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน รวมทั้งมีการยุบเลิกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและโอนอำนาจหน้าที่ไปเป็นของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด สมควรปรับปรุงจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงดำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button