ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 จำนวน 20,302 ราย

รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2564 จำนวน 20,302 ราย

ระกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ด้วยข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ต้องพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 107 (2) และมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 107 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ประกอบกับมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 จึงประกาศรายชื่อข้าราชการต้องพ้นจากราชการ เนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 20,302 ราย มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังรายชื่อท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564
นายสุภัทร จำปาทอง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button