ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

อ้างถึง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 ของ กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564

ตามประกาศที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับ ของกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่ นั้น

เพื่อให้การดําเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทาง เดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564) ให้สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

การนับเวลาเรียน 

ให้เริ่มนับเวลาเรียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้น สถานศึกษาใด มีความพร้อม มีความประสงค์เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อม ของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนในวันนั้น ๆ ทั้งนี้ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบ ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากําหนด

การสอนชดเชย 

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้ตามบริบทและความเหมาะสม หรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือใช้หลายวิธีร่วมกัน ดังต่อไปนี้
2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ On Site 
2.1.1 เพิ่มจํานวนเวลาเรียนในแต่ละวัน
2.1.2 เพิ่มการเรียนในวันหยุด

2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online/On Air/On Demand/On Hand 
2.2.1 กําหนดตารางสอนให้ชัดเจน เพื่อนํามานับชั่วโมงการเรียนได้
2.2.2 เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริง คํานึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง

2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบ Blended 
การจัดการเรียนการสอนแบบผสม ระหว่าง On Site กับ Distance Learning ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น On Site กับ Online หรือ On Site กับ On Air เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสําคัญ

การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นและเรียนรู้อย่างมีความหมาย ใน 2 ลักษณะ ได้แก่
3.1 เน้นตัวชี้วัดต้องรู้
3.2 บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน
โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และส่วนที่ปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ได้ในเว็บไซต์ของสํานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา https://academic.obec.go.th หรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายนี้

การอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564)

กรณีสถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนหลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และ เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 – 13 มิถุนายน 2564) หรือ ก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษา 2564 ตามที่สถานศึกษากําหนด ให้ถือว่าเป็นการอนุมัติจบการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โทร 0-2288-5768 โทรสาร 0-2288-5745

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button