ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

สารบัญ (ทางลัด )

ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

อ้างถึง

1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 – 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนด ดังนี้

ขนาดสถานศึกษา

ตามจํานวนนักเรียน เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้
1. ขนาดเล็ก  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา
2. ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน
3. ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
4. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจําปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจําปี

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับการย้ายกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 2 การย้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา ข้อ 1 สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ข้อ 1.1 เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยสํานักนโยบายและแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th สําหรับสถานศึกษาที่ต้อง กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่กําหนด

อนึ่ง กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

รายละเอียด

1. ว 2480 แจ้ง สพท.
2. 2481 แจ้ง สศศ.
3. ว 2482 แจ้ง ศธจ.
4. 2483 แจ้ง ก.ค.ศ.
5. 2484 แจ้ง สป.ศธ.
6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ
8. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-53-พื้นที่ปกติ-ปี 63
9. ประกาศกระทรวงการคลังฯ เพิ่มเติม-ว-158-พื้นท
10. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-184-พื้นที่-จชต.-ปี 64


ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button