ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

สารบัญ (ทางลัด )

ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์ ตัวชี้วัด คะแนนประเมินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2564

อ้างถึง

1. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 7 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
2. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563
3. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
4. หนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว 5 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 – 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ความแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงกําหนด ดังนี้

ขนาดสถานศึกษา

ตามจํานวนนักเรียน เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้
1. ขนาดเล็ก  มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 119 คนลงมา
2. ขนาดกลาง มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 120 – 719 คน
3. ขนาดใหญ่ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679 คน
4. ขนาดใหญ่พิเศษ มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680 คนขึ้นไป

ทั้งนี้ การย้ายประจําปี พ.ศ. 2564 ให้ใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 และใช้ข้อมูลจํานวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจําปี

รายละเอียดตัวชี้วัด

รายละเอียดตัวชี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ของผู้ประสงค์ขอย้าย ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจําปี พ.ศ. 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาที่ต้องกําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สําหรับการย้ายกรณี เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 2 การย้าย ผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาที่มีสภาพความยากลําบากในการจัดการศึกษา ข้อ 1 สถานศึกษาที่จะใช้รับย้าย ข้อ 1.1 เป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดาร พื้นที่เกาะ พื้นที่เสี่ยงภัยหรือชายแดน ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยสํานักนโยบายและแผน การศึกษาขั้นพื้นฐาน และหรือตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และหรือประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กําหนดสํานักงานในเขตพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ เป็นสํานักงานในพื้นที่พิเศษ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ สถานศึกษาดังกล่าวได้ที่ http://personnel.obec.go.th และ www.cgd.go.th สําหรับสถานศึกษาที่ต้อง กําหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพเป็นพิเศษนั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่กําหนด

อนึ่ง กรณีที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเห็นว่าต้องมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาใดเป็นพิเศษ สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ ของทางราชการ ประเภทที่ 1 การย้ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่ม 1 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด

รายละเอียด

1. ว 2480 แจ้ง สพท.
2. 2481 แจ้ง สศศ.
3. ว 2482 แจ้ง ศธจ.
4. 2483 แจ้ง ก.ค.ศ.
5. 2484 แจ้ง สป.ศธ.
6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ
8. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-53-พื้นที่ปกติ-ปี 63
9. ประกาศกระทรวงการคลังฯ เพิ่มเติม-ว-158-พื้นท
10. ประกาศกระทรวงการคลังฯ-ว-184-พื้นที่-จชต.-ปี 64


Back to top button