ข่าวการศึกษา

การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

ที่มาเพจ : Wisanu Sapsombat

2 มิ.ย.64
#หนังสือ สพฐ.ด่วนมาก ที่ ศธ 04004/ ว 665 ลงวันที่ 31 พ.ค.64
#เรื่อง การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563
—————————🍂🍂🍂———————
1.สทศ.สพฐ. ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เพื่อช่วยลดปัญหาในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ
#ระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อ
-อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำข้อมูลและรูปแบบทั้งหมดในการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศ และแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
-ข้อมูลที่จัดทำจะมีความถูกต้องและถูกจัดเก็บเข้าคลังในรูปแบบข้อมูลดิจิตัล และไฟล์สแกนภาพ pdf ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยต่อการสืบค้นในการบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา และออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาแก่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก
-เพิ่มระบบความปลอดภัยป้องกันความสูญหายของเอกสารสำคัญทางการศึกษา รองรับการเชื่อมโยงการตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
-ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูล สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากคลังข้อสอบ เพื่อเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Data) ได้

#สทศ.ได้มีการจัดประชุมขยายผลการใช้งานระบบการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ให้แก่บุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ application zoom ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2564

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

2. เนื่องจากการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติการจัดทำแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) กำหนดให้สถานศึกษาระดับประถมศึกษา จัดทำครั้งละ 2 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด สำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ให้จัดทำครั้งละ 3 ชุด เก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา 1 ชุด ส่งเก็บรักษาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด 1 ชุด และส่งเก็บรักษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 1 ชุด ภายในเวลา 30 วัน นับจากวันอนุมัติการจบการศึกษา โดยจะต้องเก็บรักษาแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ. 3) ให้ปลอดภัยตลอดไปอย่าให้ชำรุดเสียหาย หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้
#ในปีการศึกษา 2563 สพฐ.ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ ศธ 04010/ว37 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษา และการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 7 มกราคม 2564 แจ้งกำหนดวันอนุมัติการจบการศึกษาภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 และอนุมัติการจบการศึกษาสำหรับกรณีนักเรียนที่มีผลการเรียนไม่สมบูรณ์ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จึงมีสถานศึกษาบางแห่งได้จัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการการศึกษาประจำการศึกษา 2564 มาเพื่อจัดเก็บ ณ สทศ. สพฐ. แล้ว
#ดังนั้น เพื่อให้การรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดส่งข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ สทศ.จึงขอแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบและดำเนินการ ดังนี้
2.1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ขยายผลและฝึกปฏิบัติการใช้ระบบให้แก่สถานศึกษาในสังกัด โดยดำเนินการ ดังนี้ (1) แจ้งสถานศึกษาลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ (2) ให้สถานศึกษาจัดเตรียมข้อมูลเพื่อทดลองใช้ระบบ โดยการนำข้อมูลการรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ระดับมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบ excel ตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2564
2.2 สถานศึกษานำไฟล์ excel ที่บันทึกข้อมูลนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2563 จริง เข้าสู่ระบบ ระหว่างวันที่ 1 – 9 กรกฎาคม 2564
2.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลของสถานศึกษาภายในสังกัด ระหว่างวันที่ 9 – 23 กรกฎาคม 2564
2.4 สพฐ.ตรวจสอบ และรับรองข้อมูล excel ที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสถานศึกษาพิมพ์ ปพ.3 จากระบบ เสนอผู้มีอำนาจตามคำสั่งลงนาม และสแกนไฟล์ ปพ.3 ที่ลงนามเรียบร้อย เป็น pdf จัดส่งเข้าระบบเพื่อจัดเก็บในระบบ ปพ. 3 ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 – 31 กรกฎาคม 2564
#ในกรณีที่สถานศึกษาใดได้จัดทำและจัดส่งแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2563 ไปยัง สพฐ.แล้ว ขอให้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ซึ่งระบบจะช่วยตรวจสอบและทำให้ทราบว่าแบบรายงานที่จัดส่งมายัง สพฐ.นั้น ถูกต้องตามระเบียบและแนวปฏิบัติหรือมีข้อผิดพลาดตรงไหนได้ในทันที
หากผลการตรวจสอบโดยระบบ ปรากฏว่าข้อมูลที่สถานศึกษาจัดทำมีข้อผิดพลาด ขอให้แจ้งรายชื่อสถานศึกษามายัง สพฐ. เพื่อจัดส่งแบบรายงานกลับไปให้สถานศึกษาแก้ไขให้ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบ ปพ.3 ออนไลน์ใหม่อีกครั้งต่อไป
การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 การดำเนินงานการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.3 แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button