หนังสือราชการ

ว14/2564 การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

ว14/2564 การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19

ว14/2564 การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามนโยบายของส่วนราชการ

ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 และ 3 สํานักงาน ... ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน คําชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อทราบและถือปฏิบัติ นั้น 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้ว มีมติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ในการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือหน่วยงานหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ตามนโยบายของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนํา ผลการปฏิบัติงานดังกล่าวมาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน หรือองค์ประกอบที่ 3 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button