ข่าวการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกพื้นที่

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกพื้นที่

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษา ได้ลงนามในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตราการป้องกันและควบคุมสถานการณฺการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา2019 (โควิด-19)ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและในภูมิภาคหลายจังหวัด  เพื่อเป็นการแก้ไขและบรรเทาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุด กระทรวงศึกษาธิการได้มีความตระหนักและห่วงใยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ  จึงกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

ข้อ 1 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการ ดังนี้
1.1 ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ และให้ใช้วิธีการอิเล็กทรอนิกส์ให้มากที่สุด เพื่อลดจำนวนและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคลากร รวมทั้งจัดการอบรม สัมมนา หรือการประชุม โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
1.2 สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน ที่ต้องเดินทางโดยวิธีการขนส่งสาธารณะ ให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่ง และผู้บริหารของหน่วยงานสั่งให้เข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ข้อ 2 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ให้ผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ปรับการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย ให้มากที่สุด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นพิจารณาอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานได้ โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน เพื่อให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ

ทั้งนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.ค. 2564
นายสุภัทร  จำปาทอง  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในทุกพื้นที่

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button