ข่าวการศึกษา

สพฐ. ยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

ในคราวประชุม ประชุม ผอ.สพท. ทั่วประเทศ วันนี้เวลา 9.30 -12.30  ดร.กวินทร์เกียรติ  นนธ์พละ  ได้นำเสนอภาระงานที่สำคัญในช่วงโควิด – 19 และได้นำเสนอสไลด์ เรื่อง การยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีใจความดังนี้

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กําหนดนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยในปีการศึกษา 2564 นี้ ได้ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับสถาน ศึกษาคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปี ที่ 6 เพื่อนําผลไปใช้วางแผนและดําเนินการพัฒนาการอ่านการเขียนของนักเรียนนั้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ สพฐ. จึงขอยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่าน และการเขียนของนักเรียนในปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้ หากเขตหรือโรงเรียนใดที่ได้ดําเนินการ คัดกรองเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถรายงานผลผ่านทางระบบการติดตามทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) สําหรับเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ สพฐ. ได้จัดส่งให้กับสํานักงานเขต พื้นที่การศึกษาแล้วนั้น สามารถนําไปปรับใช้ประกอบการพัฒนาการสอนการอ่านการเขียนให้กับนักเรียน ได้ต่อไป

สพฐ. ยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

สพฐ. ยกเลิกการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียน ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

คลิปการประชุมชั่วโมงที่ 2:16:19

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button