ข่าวการศึกษา

สพฐ. เร่งจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน 45,553 อัตรา และงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

สพฐ. เร่งจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน และงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 1 พันล้านบาท (1,021,367,300 บาท) ซึ่งประกอบด้วย

1. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 5,916 อัตรา
2. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 810 อัตรา
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตฯที่ตั้งใหม่และขาดแคลน 331 อัตรา
4. ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 133 อัตรา

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 151 อัตรา
6. นักการภารโรง 11,173 อัตรา
7. พนักงานจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 15,988 อัตรา และ
8. ธุรการโรงเรียน 11,051 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,553 อัตรา
ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. จะเร่งจัดสรรงบประมาณดังกล่าวลงไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 รายการ ได้แก่  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งที่เป็นโรงเรียนปกติทั่วไป จำนวน 29,397 โรง และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ) จำนวน 100 โรง รวมทั้งสิ้น 29,497 โรง ภายใต้วงเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป
ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button