ข่าวการศึกษา

สพฐ. เร่งจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน 45,553 อัตรา และงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

สพฐ. เร่งจัดสรรงบประมาณค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน และงบสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษา

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน พร้อมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม รวมทั้งสิ้นกว่า 1 พันล้านบาท (1,021,367,300 บาท) ซึ่งประกอบด้วย

1. ครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต 5,916 อัตรา
2. บุคลากรสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 810 อัตรา
3. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตฯที่ตั้งใหม่และขาดแคลน 331 อัตรา
4. ครูดูแลนักเรียนประจำพักนอน 133 อัตรา

5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 151 อัตรา
6. นักการภารโรง 11,173 อัตรา
7. พนักงานจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 15,988 อัตรา และ
8. ธุรการโรงเรียน 11,051 อัตรา
รวมทั้งสิ้น จำนวน 45,553 อัตรา
ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. จะเร่งจัดสรรงบประมาณดังกล่าวลงไปสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต่าง ๆ โดยเร็ว นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 รายการ ได้แก่  ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และค่าจัดการเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั้งที่เป็นโรงเรียนปกติทั่วไป จำนวน 29,397 โรง และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนเฉพาะความพิการ) จำนวน 100 โรง รวมทั้งสิ้น 29,497 โรง ภายใต้วงเงินกว่า 1.9 หมื่นล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของเด็กและเยาวชนต่อไป
ภาพ/ข่าว : ทีมโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button