หนังสือราชการ

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

สพฐ. จัดสรรงบอุดหนุนภาคเรียนที่ 1/2564 (30%)

1. หนังสือแจ้งเขต
2.บัญชีจัดสรร ราย สพท.
3. บัญชีจักสรร หน่วยเบิก
4.บัญชีจัดสรร รายโรงเรียน
5. รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเกินวงเงินที่ควรจะได้รับ
6. รายชื่อโรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
7.รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับครบแล้ว มีนักเรียนศูนย์ ไม่ถึงร้อย

Back to top button