ข่าวการศึกษาหนังสือราชการ

ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

สารบัญ (ทางลัด )

ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2,000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้  โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

(หนังสือนี้แจ้ง สพท. ก่อน)
ตามหนังสือที่อ้างถึง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงาน ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความเข้าใจ เตรียมความพร้อมในการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินโครงการ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปตาม แนวทางการจัดสรรเงินกู้และการใช้จ่ายเงินกู้ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการ ตามแนวทางหรือวิธีการที่หน่วยงานกําหนดในการดําเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียน และเครื่องแบบนักเรียน) จึงแจ้งให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ทราบและดําเนินการ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. ยกเลิกหนังสือฉบับที่อ้างถึงดังกล่าว (หนังสือเดิม)
  2. การเตรียมความพร้อมรองรับการจัดสรรเงินกู้

2.1  การเปิดบัญชีธนาคาร เพื่อรองรับเงินกู้ที่ขอเบิกจากบัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเปิดบัญชีให้ทราบอีกครั้ง

2.3 ดําเนินการสํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่สามารถ ดําเนินการจ่ายได้ทันที กรณีที่ไม่สามารถดําเนินการจ่ายได้ และกรณีที่ต้องขอรับการสนับสนุนเงินเพิ่มเติม ตามแบบรายงานข้อมูลที่กําหนด

3. วิธีการเบิกจ่ายเงินให้ดําเนินการตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและ เครื่องแบบนักเรียน) โดยสถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงกําหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐาน การจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้


การดําเนินงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแนวทาง การดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19 สําหรับการสํารวจข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินกู้ ให้ดําเนินการตามแบบรายงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแนวทางการดําเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และแบบรายงานข้อมูล ตาม QR CODE แนบท้ายหนังสือฉบับนี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ของโครงการเงินกู้เพื่อให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ด่วนที่สุด แนวทางการการจ่ายเงิน 2000 จ่ายเงินสดแบบค่าอุปกรณ์การเรียนหรือโอนให้ผู้ปกครองก็ได้ โครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล :  เอกสารแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button