หนังสือราชการ

สพฐ. แจ้งแนวทางเพิ่มเติม ในการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมแบบฟอร์มดาวน์โหลด

สพฐ. แจ้งแนวทางเพิ่มเติม ในการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมแบบฟอร์มดาวน์โหลด

แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพฐ. แจ้งแนวทางเพิ่มเติม ในการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมแบบฟอร์มดาวน์โหลดสพฐ. แจ้งแนวทางเพิ่มเติม ในการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์และค่าเครื่องแบบนักเรียน พร้อมแบบฟอร์มดาวน์โหลด

หนังสือแจ้ง สพท.

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button