งานราชการ

ประกาศตำแหน่งงานราชการใหม่ 20 ตำแหน่ง จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

ประกาศตำแหน่งงานราชการใหม่ 20 ตำแหน่ง จาก ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

1.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเงินและบัญชี,พยาบาลวิชาชีพ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679466994066757

2.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679094581575981

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

3.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679093169115193

4.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679091548972526

5.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
คุณสามารถคัดลอก URL ต่อไปนี้ไปเปิดเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ต่อไป https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679089636293127

6.) ชื่อตำแหน่งงาน : ตำแหน่งนักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเคมี) จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679088412493130

7.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านอุตสาหการ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679087570424966

8.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านเครื่องกล) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679086625260906

9.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านโยธา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679085734089934

10.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการมาตรฐานปฏิบัติการ (ด้านไฟฟ้า) จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679075409899424

11.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานผู้ช่วยประมง (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมประมง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679064943410775

12.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป(ครู) วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637679025507625177

13.) ชื่อตำแหน่งงาน : นักวิชาการสัตวบาล จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678388820958783

14.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,พนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 24 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678333503154785

15.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 41 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678332671267204

16.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,พนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 16 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678331844699927

17.) ชื่อตำแหน่งงาน : พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี,พนักงานการภาษี,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 111 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมสรรพากร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 – วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678330217636864

18.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678297292853674

19.) ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637678294388667565

20.) ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย (สำนักนิติการ) จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน : กรมวิชาการเกษตร
ช่วงรับสมัคร : วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://job.ocsc.go.th/JobShow.aspx?JobID=637677457728863361

ที่มา : ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button