ข่าวการศึกษา

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในทุกมิติอย่างยั่งยืนงั้นในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รับทราบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนโดยมีหลักการสำคัญคือ คลายทุกข์ เสริมสุข อย่างยั่งยืน และมีแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบโดยอาศัยความร่วมมือจากคลังหน่วยงานภายนอกและภายในรวมทั้งบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มั่นคงยั่งยืนสามารถดำรงตนได้อย่างมีศักดิ์ศรีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจึงได้กำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไปรายละเอียดดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button