ข่าวการศึกษา

ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 (ฉบับที่ 2)

สารบัญ (ทางลัด )

ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565  (ฉบับที่ 2)

รศ.ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. รักษาการเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ด้วยสภาเทคนิคการแพทย์ ได้มีหนังสือถึงคุรุสภา เรื่อง การใช้ใบรับรองผลการตรวจ Antigen Test (ATK) โดยแจ้งว่า นักเทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพทางการแพทย์ ที่รับผิดชอบในการตรวจทางห้องปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีการออกใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ตามกฎหมาย ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง เพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้รับผลกระทบในการตรวจ Antigen Test (ATK)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู พ.ศ. 2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565 กำหนดให้มีการทดสอบฯ ในวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบ ฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบฯ ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

  1. ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์ที่แนบผล    การตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือเอกสารแสดงผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลที่มีลายเซ็นนักเทคนิคการแพทย์ผู้ตรวจรับรอง และมีเลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำกับ (ใบประกอบโรคศิลปะ) ไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ (จะต้องใช้ผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป) หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบและไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้
  2. ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบเคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และได้เข้ารับการรักษาจนหายแล้ว แต่ผลตรวจอาจเป็นบวก (เป็นเชื้อตายแล้ว ไม่สามารถแพร่เชื้อได้) ต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบด้วย จึงอนุญาตให้เข้าสอบได้ หากไม่มีใบรับรองแพทย์มายืนยัน จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  3. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบในแต่ละจังหวัดได้ศึกษาและปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดโดยเคร่งครัด
  4. ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบได้เตรียมข้อมูลการฉีดวัคซีนของตนเองไว้ด้วยหากมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อประกอบการเดินทางในพื้นที่แต่ละจังหวัด
  5. ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ต้องปฏิบัติตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการฯ  ลงวันที่ 13 มกราคม 2565 และประกาศ    ฉบับนี้โดยเคร่งครัด

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือเว็บไซต์ของ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ โทร. 0 2280 0048 หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบฯ ได้ที่ สทศ. โทร. 0 2217 3800

รายละเอียดทั้งหมด 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button