ข่าวการศึกษา

สอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบอัตนัยนำร่องสอบภาษาไทย ป.6 ปีการศึกษา 2559

การสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบอัตนัย เริ่มนำร่องชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2559 (สอบ พ.ศ. 2560)

วันที่ 7 กันยายน 2558 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (หม่อมหลวงปริยดา  ดิศกุล)  แพทย์หญิงศุภรา  เชาวน์ปรีชา หัวหน้าคณะทำงานฯ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายเรื่องการประเมินการศึกษาของ สทศ. ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. และคณะผู้บริหาร สทศ.ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งฯ ได้เดินทางมาเยี่ยม สทศ. เป็นหน่วยงานแรก เนื่องจากเห็นว่า สทศ. เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิรูปการศึกษา ทั้งนี้ จากการประชุมและมอบนโยบาย เรื่องการประเมินการศึกษาของ สทศ. สรุปดังนี้

สทศ. จะดำเนินการสอบ O-NET โดยใช้ข้อสอบแบบอัตนัย ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” โดยจะเริ่มในปีการศึกษา 2559 (สอบพ.ศ.2560) เริ่มนำร่องประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ภายใต้เงื่อนไขในการดำเนินการ ดังนี้

1.  ให้มีระยะเวลาดำเนินการ เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆ เช่น การตรวจกระดาษคำตอบอัตนัย การนำผลการสอบไปใช้ อาทิ ใส่ใน ปพ.1  ใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น นำไปใช้ในการประกันคุณภาพ

2.   มีงบประมาณสนับสนุน เช่น ค่าตรวจกระดาษคำตอบ  ค่าอบรมและพัฒนาผู้ตรวจ  ค่าพัฒนาโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ค่าครุภัณฑ์ โดยเฉพาะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องสแกน เครื่องอ่าน เป็นต้น

3.   การสอบโดยใช้ข้อสอบอัตนัย ไม่เกิน 20% ซึ่งในการสอบ สทศ. จะแบ่งข้อสอบออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่  ข้อสอบปรนัย 80 %  และ ข้อสอบอัตนัย 20%

ทั้งนี้ สทศ. จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาต่อไป

ที่มา : สทศ.

 

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button