ข่าวการศึกษาประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ รอบทั่วไป 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา >> คลิก 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

2. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 : รายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีฯ >> คลิก
3. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 : หมายเหตุการขาดคุณสมบัติ >> คลิก
4. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4 : การขอดูคะแนนสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  >> คลิก
5. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตามกลุ่มวิชา/ทาง ดังนี้

  • เพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ ผู้สมัครสามารถค้นหารายชื่อได้จาก “ไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ”
    (กดปุ่ม Ctrl F และกรอกชื่อในช่องค้นหา จากนั้นกด Enter)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มวิชา ประกาศลงนาม ไฟล์สำหรับ
ค้นหารายชื่อ
101 : ภาษาไทย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
103 : สังคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
105 : พลศึกษา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไป คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
107 : เคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
109 : ฟิสิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
110 : กฎหมาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
204 : ช่างพิมพ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลัง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
209 : เมคคาทรอนิกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
210 : ปิโตรเคมี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
211 : ช่างก่อสร้างและโยธา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยาง คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
216 : เทคนิคแว่นตาและเลนส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
221 : เทคนิคพลังงาน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
301 : การบัญชี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
305 : การตลาด คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
308 : การประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีน คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
402 : ปฐพีวิทยา คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืช คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
410 : แปรรูปสัตว์น้ำ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรี คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิก คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดีย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกาย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
605 : เสริมสวย คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
701 : การท่องเที่ยว คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
702 : การโรงแรม คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหม
และทอผ้าพื้นเมือง
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
901 : ยานยนต์สมัยใหม่ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
906 : หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
907 : การบินและโลจิสติกส์ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอล คลิกที่นี่ คลิกที่นี่
ลิงก์สำรองประกาศผลครูอาชีวะ รอบทั่วไป 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
  • ดูผลคะแนนสอบ สามารถเข้าดูผลคะแนนสอบเฉพาะของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ได้ทางเว็บไซต์ htttp //vec.jobthaigov.com ที่หัวข้อ “ดูผลคะแนนสอบ”
      • กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่านที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงสมัครไว้ จากนั้นระบบจะแสดงผลคะแนนของท่านให้โดยอัตโนมัติ

 “ตรวจดูคะแนนสอบได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ “

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button