ข่าวการศึกษาประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

ประกาศผลสอบ ครูอาชีวะ รอบทั่วไป 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

1. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา >> คลิก 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

 

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย อาชีวะ ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการขึ้นบัญชีครูผู้ช่วย อาชีวะ 2565

2. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 2 : รายละเอียดการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีฯ >> คลิก
3. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 3 : หมายเหตุการขาดคุณสมบัติ >> คลิก
4. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 4 : การขอดูคะแนนสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย  >> คลิก
5. เอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1 : บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ ตามกลุ่มวิชา/ทาง ดังนี้

  • เพื่อความสะดวกในการค้นหารายชื่อ ผู้สมัครสามารถค้นหารายชื่อได้จาก “ไฟล์สำหรับค้นหารายชื่อ”
    (กดปุ่ม Ctrl F และกรอกชื่อในช่องค้นหา จากนั้นกด Enter)

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กลุ่มวิชาประกาศลงนามไฟล์สำหรับ
ค้นหารายชื่อ
101 : ภาษาไทยคลิกที่นี่คลิกที่นี่
102 : ภาษาอังกฤษคลิกที่นี่คลิกที่นี่
103 : สังคมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
104 : คณิตศาสตร์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
105 : พลศึกษาคลิกที่นี่คลิกที่นี่
106 : วิทยาศาสตร์ทั่วไปคลิกที่นี่คลิกที่นี่
107 : เคมีคลิกที่นี่คลิกที่นี่
108 : ชีววิทยาคลิกที่นี่คลิกที่นี่
109 : ฟิสิกส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
110 : กฎหมายคลิกที่นี่คลิกที่นี่
201 : ช่างยนต์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
202 : ช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิตคลิกที่นี่คลิกที่นี่
203 : ช่างเชื่อมโลหะคลิกที่นี่คลิกที่นี่
204 : ช่างพิมพ์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
205 : ช่างต่อเรือคลิกที่นี่คลิกที่นี่
206 : ช่างไฟฟ้ากำลังคลิกที่นี่คลิกที่นี่
207 : ช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
208 : ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
209 : เมคคาทรอนิกส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
210 : ปิโตรเคมีคลิกที่นี่คลิกที่นี่
211 : ช่างก่อสร้างและโยธาคลิกที่นี่คลิกที่นี่
212 : ช่างสำรวจคลิกที่นี่คลิกที่นี่
213 : อุตสาหกรรมยางคลิกที่นี่คลิกที่นี่
214 : สถาปัตยกรรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
215 : เทคนิคคอมพิวเตอร์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
216 : เทคนิคแว่นตาและเลนส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
217 : ช่างอากาศยานคลิกที่นี่คลิกที่นี่
218 : เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
219 : เทคนิคกายอุปกรณ์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
220 : เทคโนโลยีปิโตรเลียมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
221 : เทคนิคพลังงานคลิกที่นี่คลิกที่นี่
222 : ตัวถังและสีรถยนต์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
301 : การบัญชีคลิกที่นี่คลิกที่นี่
302 : การเลขานุการคลิกที่นี่คลิกที่นี่
303 : การเงินและการธนาคารคลิกที่นี่คลิกที่นี่
304 : การจัดการทั่วไปและการจัดการทรัพยากรมนุษย์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
305 : การตลาดคลิกที่นี่คลิกที่นี่
306 : ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศคลิกที่นี่คลิกที่นี่
307 : ธุรกิจสถานพยาบาลคลิกที่นี่คลิกที่นี่
308 : การประชาสัมพันธ์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
309 : การจัดการโลจิสติกส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
310 : ภาษาจีนคลิกที่นี่คลิกที่นี่
311 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศคลิกที่นี่คลิกที่นี่
401 : พืชศาสตร์และเกษตรกรรมอุตสาหกรรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
402 : ปฐพีวิทยาคลิกที่นี่คลิกที่นี่
403 : อารักขาพืชคลิกที่นี่คลิกที่นี่
404 : เกษตรศาสตร์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
405 : ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
406 : ช่างกลเกษตรคลิกที่นี่คลิกที่นี่
407 : เทคโนโลยีภูมิทัศน์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
408 : สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
409 : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคลิกที่นี่คลิกที่นี่
410 : แปรรูปสัตว์น้ำคลิกที่นี่คลิกที่นี่
503 : เครื่องประดับอัญมณีคลิกที่นี่คลิกที่นี่
506 : ศิลปการดนตรีคลิกที่นี่คลิกที่นี่
507 : วิจิตรศิลป์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
508 : คอมพิวเตอร์กราฟิกคลิกที่นี่คลิกที่นี่
509 : เทคโนโลยีศิลปกรรม/การออกแบบคลิกที่นี่คลิกที่นี่
510 : การถ่ายภาพ/มัลติมีเดียคลิกที่นี่คลิกที่นี่
601 : อาหารและโภชนาการคลิกที่นี่คลิกที่นี่
602 : อุตสาหกรรมอาหารคลิกที่นี่คลิกที่นี่
603 : คหกรรมศาสตร์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
604 : ผ้าและเครื่องแต่งกายคลิกที่นี่คลิกที่นี่
605 : เสริมสวยคลิกที่นี่คลิกที่นี่
701 : การท่องเที่ยวคลิกที่นี่คลิกที่นี่
702 : การโรงแรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่
801 : เทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีการทอผ้าไหม
และทอผ้าพื้นเมือง
คลิกที่นี่คลิกที่นี่
901 : ยานยนต์สมัยใหม่คลิกที่นี่คลิกที่นี่
902 : อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะคลิกที่นี่คลิกที่นี่
903 : การท่องเที่ยวรายได้ดี
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
คลิกที่นี่คลิกที่นี่
904 : การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพคลิกที่นี่คลิกที่นี่
905 : อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารคลิกที่นี่คลิกที่นี่
906 : หุ่นยนต์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
907 : การบินและโลจิสติกส์คลิกที่นี่คลิกที่นี่
908 : เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพคลิกที่นี่คลิกที่นี่
909 : อุตสาหกรรมดิจิตอลคลิกที่นี่คลิกที่นี่
ลิงก์สำรองประกาศผลครูอาชีวะ รอบทั่วไป 2565 ตำแหน่งครูผู้ช่วย อาชีวศึกษา
  • ดูผลคะแนนสอบ สามารถเข้าดูผลคะแนนสอบเฉพาะของตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2565 ได้ทางเว็บไซต์ htttp //vec.jobthaigov.com ที่หัวข้อ “ดูผลคะแนนสอบ”
      • กรอกข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมรหัสผ่านที่เป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงสมัครไว้ จากนั้นระบบจะแสดงผลคะแนนของท่านให้โดยอัตโนมัติ

 “ตรวจดูคะแนนสอบได้ที่ลิงก์เว็บไซต์ “

 

 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button