หนังสือคู่มือ

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งได้กำหนดนโยบายสำคัญให้นักเรียนทุกระดับชั้นอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้เพื่อเป็นการวางรากฐานในการเรียนรู้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินงาน “ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” โดยกำหนดนโยบาย“เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” และเพื่อให้การดำเนินงานจากนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมชัดเจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาและสถานศึกษา สามารถดำเนินงานได้เป็นแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความสอดคล้องตามสภาพบริบทของพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำหนังสือ “คู่มือการดำเนินงานขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงภารกิจของหน่วยงาน ตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา รวมทั้งการนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการจัด
การเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อประโยชน์สำหรับครูผู้สอนภาษาไทยและผู้ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย ปีงบประมาณ 2565 สถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button