หนังสือคู่มือ

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทํา แนวทางการดํานินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ้มค่า ประหยัด  โปร่งใส เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและทางราชการสูงสุด

การจัดทําแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีแนวคิดและหลักการ ในการดําเนินการ ดังนี้
1. ยึดหลักการแนวทางการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นแนวทางหลักและปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานจากการระดมความคิดเห็น ผลการติดตาม ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. สนองตอบต่อนโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช ่วงวัย เพื่อให้คนไทย  มีการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความสําคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือก ไปพร้อมกัน สร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 โดยมีความใฝ่รู้และมีทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม  สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยมีการเรียนรู้เพื่อสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ และพัฒนากําลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ส่งเสริมให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วม
ในการออกแบบการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการได้กําหนดนโยบาย โดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเป็นคนดีคนเก่งมีคุณภาพ และมีความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นแนวทางการดําเนินงานที่สามารถใช้ร่วมกัน สําหรับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระสําคัญของแนวทางการดําเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณพ.ศ. 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button