ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

 

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรอื่นๆ

บุคคลที่ผ่านการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนฯ สามารถดำเนินการขอรับวุฒิบัตรได้ ดังนี้
การขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน

Back to top button