ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

 

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเทียบโอนความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 92

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตและศึกษาศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หลักสูตรอื่นๆ

บุคคลที่ผ่านการรับรองความรู้โดยการเทียบโอนฯ สามารถดำเนินการขอรับวุฒิบัตรได้ ดังนี้
การขอรับวุฒิบัตรรับรองความรู้ฯ โดยการเทียบโอน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button