หนังสือราชการ

เกณฑ์การย้าย ตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565

เกณฑ์การย้าย ตัวชี้วัดและคะแนนประเมิน การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี 2565

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายละเอียดตัวขี้วัดและคะแนนในการประเมินตามองค์ประกอบการประเมินศักยภาพของผู้ประสงค์ขอย้าย ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ก.ค.ศ. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้ใช้บังคับกับทุกส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จึงกำหนด ตังนี้
1. ขนาดสถานศึกษา ตามจำนวนนักเรียน เป็น 4 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ ดังนี้
1.1 ขนาดเล็ก  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  119  ลงมา
1.2 ขนาดกลาง  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่  120- 719  ลงมา
1.3 ขนาดใหญ่  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 720 – 1,679  ลงมา
1.4 ขนาดใหญ่พิเศษ  มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,680  ลงมา

ทั้งนี้ การย้ายประจำปี พ.ศ. 2565 ให้ใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 และใช้ข้อมูลจำนวนนักเรียนดังกล่าวไปตลอดการย้ายประจำปี

รายละเอียดอื่นๆ ดาวน์โหลด ข้างล่าง

1. ว 3246 แจ้ง สพท.ทุกเขต
2. 3247 แจ้ง สศศ
3. ว 3248 แจ้ง ศธจ ทุกจังหวัด
4. 3249 แจ้ง ก.ค.ศ
5. 3250 แจ้ง สป.ศธ
6. โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร
7. โรงเรียนพื้นที่เกาะ
8. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ ปี 2564
9. ประกาศ ก.คลัง แก้ไขรายชื่อพื้นที่พิเศษ ปี 2564
10. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ปี 2564
11. ประกาศ ก.คลัง พื้นที่พิเศษ จชต. ปี 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button