หนังสือคู่มือ

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่น ๆ เพื่อใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การบริหารจัดการการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (DataManagement Center : DMC) ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับโรงเรียน สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ประกอบด้วย

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (Data Management Center : DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (DataManagement Center : DMC) สำหรับสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรู้ายบุคคล (DataManagement Center : DMC) สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ส่วนที่ 4 ระบบกำหนดรหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้ารับบริการการศึกษาสำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร (GCode)

หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่า คู่มือแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการจัดทาข้อมูลกับระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center :
DMC) แก่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป

คู่มือ แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล DMC 2565

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button