ข่าวการศึกษา

นโยบาย 10 เรื่อง ที่ สพฐ.จะขับเคลื่อน จากการประชุมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก

นโยบาย 10 เรื่อง ที่ สพฐ.จะขับเคลื่อน จากการประชุมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. โดยเลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักของ สพฐ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการนโยบายด้านต่าง ๆ จำนวน 10 เรื่อง ได้แก่

1. การนำพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ
2. การดำเนินการ ด้านประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรม จริยธรรม
3. การดำเนินการ เรื่อง การศึกษากับการพัฒนาประชาธิปไตย โดยเน้นการดำเนินงานร่วมกับสภานักเรียน
4. การจัดการศึกษาปฐมวัย
5. การพัฒนาการเรียนการสอน ACTIVE LEARNING ให้สอดคล้องกับ BIG ROCK
6. การดำเนินการ พาน้องกลับมาเรียน
7. การดำเนินการ โรงเรียนคุณภาพ
8. การดำเนินการ LEARNING LOSS ให้สอดคล้องกับ UNESCO
9. การประกันคุณภาพ RT NT และ 0-NET
10. การดำเนินการด้านความปลอดภัยในโรงเรียน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ทั้งนี้ นายอัมพร พินะสา ได้มอบหมายให้แต่ละสำนักที่รับผิดชอบนโยบายทั้ง 10 เรื่อง เร่งดำเนินการวางกรอบการดำเนินงานให้แล้วเสร็จทันการประชุมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาในครั้งต่อไป เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานในระดับพื้นที่การศึกษา โดยมอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้ติดตามรวบรวมข้อมูลและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินการให้ทราบ เพื่อนำเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นลำดับต่อไป

ขอบคุณที่มา : สพฐ.

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button