อบรมออนไลน์

อบรมออนไลน์ “พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่1 และ2 )” นับชั่วโมงได้ 40 ชั่วโมง

อบรมออนไลน์ “พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่1 และ2 )” นับชั่วโมงได้ 40 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  สพฐ. และสถาบันอาศรมศิลป์ พัฒนาหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ นับชั่วโมงได้
พัฒนาครูเพื่อสอนพระพุทธศาสนา สำหรับเด็กยุคดิจิทัล (ช่วงชั้นที่ 1 และ 2)” จำนวน 40 ชั่วโมง 9 โมดูล

  • ฟังอธิบายหลักสูตร 11 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
  • เริ่มเรียน 18 มิถุนายน – 27 สิงหาคม 2565

สนใจ สแกน QR CODE ในโปสเตอร์ ด่วน!!!!

สอบถามเพิ่มเติม  พระมหานพดล ธมฺมนนฺโท  โทร 0870965350
ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข โทร  089 678 1499

Back to top button