การเรียนการสอนสื่อการสอนหนังสือคู่มือ

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ(Programme for International  Student Assessment : PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศสมาชิกและประเทศร่วมโครงการ โดยPISA ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ15 ปีครอบคลุมใน 3ด้าน คือการรู้เรื่องการอ่าน  (ReadingLiteracy)การรู้เรื่องคณิตศาสตร์(Mathematical  Literacy)และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์(ScientificLiteracy)และทำการประเมิน 3 ปีต่อครั้งสำหรับประเทศไทยเข้าร่วม PISA ในลักษณะของประเทศร่วมโครงการตั้งแต่PISA 2000โดยเข้าร่วมการประเมินอย่างต่อเนื่องจนถึง  PISA 2018  ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2561โดยการประเมินครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 153 โรง ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 มีสื่อสำหรับทบทวนความรู้และฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทำแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง
การประเมินของ PISA จำนวน 2 เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของPISA และคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของPISA เพื่อให้ครูผู้สอนมีสื่อที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกพัฒนาทักษะ
การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนำไปใช้พัฒนาผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทำงานที่ร่วมจัดทำแบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

ที่มา : สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button