หนังสือราชการ

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ด่วนมาก ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด

ด้วยการแต่งเครื่องแบบของลูกเสือ ได้มีการกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของ เครื่องแบบลูกเสือ ตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2510 และกฎกระทรวงว่าด้วย เครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 รวมทั้งการแต่งเครื่องแบบยุวกาชาด ได้มีการกําหนดตามระเบียบ คณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 ซึ่งในปัจจุบัน การแต่งเครื่องแบบมีความคลาดเคลื่อน ไม่สอดคล้องกับกฎกระทรวง และระเบียบดังกล่าว ดังนั้น จึงขอซักซ้อมความเข้าใจในการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด ดังนี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

1. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2510 ประกอบด้วย หมวก เสื้อ กางเกง/กระโปรง ผ้าผูกคอ เข็มขัด ถุงเท้า รองเท้า และเครื่องหมายประกอบ เครื่องแบบ ให้ใช้สําหรับงานพิธีเข้าประจํากองลูกเสือ งานพิธีของลูกเสือ หรืองานพิธีอื่น ๆ ที่สถานศึกษา จังหวัด สํานักงานลูกเสือแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น และในการฝึกอบรมหรืออยู่ค่ายพักแรม

2. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสํารองและลูกเสือสามัญแบบลําลอง ตามกฎกระทรวงว่าด้วย เครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529 ซึ่งประกอบด้วย เครื่องแบบนักเรียน ผ้าผูกคอ เครื่องหมาย ลูกเสือ ให้ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม เท่านั้น

3. การแต่งเครื่องแบบลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญแบบลําลอง อนุโลมให้ แต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2529

4. การแต่งเครื่องแบบของสมาชิกยุวกาชาด ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 ใช้สําหรับการฝึกอบรม การอยู่ค่ายพักแรม งานพิธี ของยุวกาชาด หากหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนใดที่สมาชิกยุวกาชาดหญิงหรือชาย ไม่สามารถจัดหาเครื่องแบบได้ ให้ใช้เครื่องแบบนักเรียนประดับเครื่องหมายสมาชิกยุวกาชาดที่อกเสื้อด้านขวา สวมผ้าผูกคอและหมวก

ในการนี้ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) การจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด ให้สถานศึกษาพิจารณาปรับรูปแบบลักษณะการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และกําหนดการแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ตามข้อ 1 – 4 ได้ตามความเหมาะสม

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน

1. งบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ กางเกง กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา

300 บาท/คน/ปี ระดับประถมศึกษา
360 บาท/คน/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
450 บาท/คน/ปี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
500 บาท/คน/ปี ระดับ ปวช. 1 – 3 ที่จัดโดยสถานประกอบการ 900 บาท/คน/ปี

ทั้งนี้ ผู้ปกครอง หรือ นักเรียนสามารถถ้วจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจําท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นได้

2. แนวทางการจัดซื้อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน

2.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โอนงบประมาณค่าเครื่องแบบนักเรียน ให้แก่หน่วยเบิกจ่าย (สพป. สพม. โรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย) เพื่อให้ดําเนินการโอนเงินงบประมาณ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ซึ่งเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเข้าบัญชีเงินอุดหนุนของสถานศึกษาในสังกัด

2.2 สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับนักเรียน และ/หรือผู้ปกครอง

3. การใช้จ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
สถานศึกษาแจ้งให้นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองจัดซื้อ จัดหาเครื่องแบบนักเรียนได้ ตามความต้องการ โดยดําเนินการให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน สําหรับโรงเรียนที่ห่างไกล ทุรกันดาร โรงเรียน การศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การศึกษาพิเศษ ที่ผู้ปกครองหาซื้อได้ลําบาก โรงเรียน สามารถดําเนินการช่วยเหลืออํานวยความสะดวกในการจัดหาเครื่องแบบนักเรียนที่มีคุณภาพให้แก่นักเรียน ได้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการภาคี ๔ ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การจัดซื้อ นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองสามารถจัดซื้อได้จาก ร้านค้า ชุมชน กลุ่มแม่บ้านหรือตัดเย็บเอง ฯลฯ

กรณีนักเรียนมีเครื่องแบบนักเรียนเพียงพอแล้ว นักเรียนและ/หรือผู้ปกครองอาจนําเงิน ที่ได้รับไปจัดซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บําเพ็ญประโยชน์ ชุดกีฬา ชุดฝึกงาน ชุดประจําท้องถิ่น และอุปกรณ์การเรียนที่จําเป็นได้

วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบให้ปฏิบัติเหมือนกับการจ่าย เงินค่าอุปกรณ์การเรียน

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button