ข่าวชาวบ้าน

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงโควิด-19 (100-250 บาท)

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงโควิด-19 (100-250 บาท)

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ในช่วงโควิด-19 (100-250 บาท)

การจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)
กำหนดวันรับเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (ของเดือนเมษายน-กรกฎาคม 2565)
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565
ครั้งที่ 3 วันที่ 19 กันยายน 2565
ได้รับเงิน 100 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 600 บาท
ได้รับเงิน 150 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ 700 บาท
ได้รับเงิน 200 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยสูงอายุ 800 บาท
ได้รับเงิน 250 บาท สำหรับผู้ที่ได้รับเบี้ยสูงอายุ 1,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02-6424305 ต่อ 108
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โทร. 02-2455166
สำนักสวัสดิการสังคม เมืองพัทยา โทร. 038253263
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โทร. 02-241900 ต่อ 4131
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา
กรมบัญชีกลาง โทร. 02-2706400

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button