หนังสือคู่มือ

ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทราปราการ เขต 1

ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทราปราการ เขต 1

ในการบริหารสถานศึกษา มีงานด้านบริหารการเงินและงบประมาณที่โรงเรียนต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยใช้กระบวนควบคุมภายในเพื่อ คาน ตรวจสอบ และบริหารความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อโครงการในแผนปฏิบัติราชการ หรือ การบริหารงานด้านอื่น แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  จึงเป็นเครื่องมือสำคัญ ที่จะทำให้สามารถ คาดการณ์ ควบคุม และดำเนินไปอย่างรอบคอบ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทราปราการ เขต 1
ความรู้เพิ่มเติม (วิดีโอ)
เอกสารกรมบัญชีกลาง
ตัวอย่าง เทศบาลนครยะลา
ตัวอย่าง โรงเรียนบ้านดงใหญ่ ด้านวิชาการ การอ่าน การเขียน
ตัวอย่าง แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สมุทราปราการ เขต 1
ต้องขอขอบคุณครู Kroo CStat ที่เผยแพร่ในกลุ่ม

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button