ข่าวการศึกษา

สพฐ.ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ Safety School Challenge จำนวน 3 รายการ รางวัลรวม 5 แสนบาท

สพฐ.ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ Safety School Challenge จำนวน 3 รายการ รางวัลรวม 5 แสนบาท

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการแข่งขันโครงการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 รวม 3 กิจกรรม
1. การแข่งขัน Safety School Challenge
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ชิงเงินรางวัลรวม 3 แสนบาท พร้อมถ้วย/โล่รางวัล
2. การประกวดมิวสิกวิดีโอสื่อสร้างสรรค์ความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท พร้อมถ้วย/โล่รางวัล
3. การประกวดคลิปหรือหนังสั้นสื่อสร้างสรรค์ด้านความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ชิงเงินรางวัลรวม 1 แสนบาท พร้อมถ้วย/โล่รางวัล
โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นสำคัญ มุ่งปลูกฝังการพัฒนาทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ ตามหลักการ 4 C’s ได้แก่ 1) ทักษะด้านการสื่อสาร (Communication) 2) ทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking) 3) ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และ 4) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) จนนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
ดาวน์โหลดรายละเอียด
สพฐ.ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ Safety School Challenge จำนวน 3 รายการ รางวัลรวม 5 แสนบาท
สพฐ.ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ Safety School Challenge จำนวน 3 รายการ รางวัลรวม 5 แสนบาท
สพฐ.ชวนประกวดสื่อสร้างสรรค์ Safety School Challenge จำนวน 3 รายการ รางวัลรวม 5 แสนบาท

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่เพจ : https://www.facebook.com/rukkroo

เรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ

Back to top button